Terms and Conditions

CHLOE CHANTE FOTOGRAFIE
KVK-nummer: 55486630 

Artikel 1: Toepasselijkheid 
1.1 De Opdrachtgever verklaart bij het verlenen van een opdracht aan CHLOE CHANTE dat  hij deze algemene voorwaarden zorgvuldig heeft gelezen en dat hij met deze voorwaarden  akkoord gaat. 
1.2 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. 
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de offertes van CHLOE CHANTE. Elke offerte  is vrijblijvend en geldt voor een maand. 
1.4 Opdrachten moeten door de Opdrachtgever per e-mail of schriftelijk worden bevestigd.  Als de Opdrachtgever ermee instemt dat CHLOE CHANTE begint met de uitvoering van de  opdracht zonder deze bevestiging, dan geldt de inhoud van de laatste offerte als  overeengekomen. Mondelinge afspraken en bedingen binden partijen pas nadat deze  schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd. Afspraken via Whatsapp of vergelijkbare  berichtenservices dienen altijd te worden bevestigd per e-mail of brief voordat een partij er  een beroep op kan doen.  
1.5 Elk van partijen kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder opzegtermijn  tussentijds beëindigen/ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar,  indien (voor) een van partijen surseance van betaling of faillissement (wordt) aan(ge)vraagd,  wordt ontbonden of in liquidatie komt te verkeren. 
1.6 De werking van de algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever zijn  uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 2: Uitvoering opdracht door CHLOE CHANTE 
2.1 CHLOE CHANTE zal de opdracht zelfstandig naar beste weten en kunnen uitvoeren.  Partijen gaan uitdrukkelijk geen dienstverband aan.
2.2 CHLOE CHANTE spant zich in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren  en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en  professionele fotograaf mag worden verwacht. Indien Opdrachtgever zich laat leiden door  een concept of mondeling advies van CHLOE CHANTE geschiedt zulks geheel voor eigen  rekening en risico. 
2.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CHLOE  CHANTE het recht (een gedeelte van de) werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2.4 CHLOE CHANTE kan de uitvoering van een opdracht per fase aanbieden en  overeenkomen. Een opdracht en de uitvoering van een opdracht kan bestaan uit een of meerdere van de  volgende fasen:  - conceptontwikkeling - presentatie concepten - productie - postproductie en oplevering. Deze fasen kunnen bestaan uit diverse sprints (en milestones bevatten). Elke fase of sprint  kan door CHLOE CHANTE steeds separaat worden gefactureerd. CHLOE CHANTE is  alvorens met de productie aan te vangen gerechtigd te eisen dat alle geoffreerde (on)kosten,  alsmede (een door haar te bepalen gedeelte van) de totale begroting vooraf betaald dient te  worden. CHLOE CHANTE heeft het recht de opdracht op te schorten totdat volledige betaling  van de verzonden facturen zijn ontvangen. 
2.5 Opdrachtgever heeft steeds per fase eenmalig het recht gratis wijzigingen/herzieningen te  verlangen. Voor elke volgende ronde worden additionele vergoedingen in rekening gebracht  op basis van de gewerkte uren tegen het in de offerte opgegeven normale uurtarief (zonder  eventuele kortingen).  
2.6 Als bij aanvang van de opdracht de opdrachtformulering niet helemaal voldoet of  onvolledig is, zal CHLOE CHANTE, als onderdeel van de opdracht, Opdrachtgever bijstaan  bij het aanscherpen of herdefiniëren van de opdrachtdefinitie.  
2.7 Indien CHLOE CHANTE wordt betrokken in opdrachten zonder duidelijke  opdrachtbeschrijving en fases, en de doorlooptijd en/of deadline veranderlijk zijn of worden, bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden binnen de organisatie, zal Opdrachtgever de  gemaakte extra uren tegen het normale uurtarief voor deze werkzaamheden vergoeden.  CHLOE CHANTE zal de hierdoor ontstane wijzigingen beschrijven (of de opdracht  herdefiniëren) en aan de contactpersoon van de Opdrachtgever e-mailen.
2.8 Indien een Opdrachtgever na aanvaarding van een fase alsnog wijzigingen wil  aanbrengen, zullen er door CHLOE CHANTE meerkosten in rekening worden gebracht.  Tevens zal de leveringsdatum, indien nodig, proportioneel worden opgeschoven. 
2.9 CHLOE CHANTE is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht  tegen de opgegeven prijs in een offerte die bestaat uit verschillende onderdelen.
2.10 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde  zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij  overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever CHLOE CHANTE derhalve schriftelijk  in gebreke te stellen. CHLOE CHANTE dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden  om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. In geval van overschrijding van enige  termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. 
2.11 Het (na)leveren van (ruwe) digitale bestanden of bestanden in andere bestandsformaten  is meerwerk.  
2.12 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door  omstandigheden die niet aan CHLOE CHANTE kunnen worden toegerekend, dan is de  Opdrachtgever verplicht eventuele extra kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden.  CHLOE CHANTE zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken. 
2.13 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt  overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, teksten,  afbeeldingen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.
2.14 CHLOE CHANTE mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van de Opdrachtgever  weigeren als dit kwalitatief of kwantitatief gevolg heeft voor de opdracht. 
2.15 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van CHLOE CHANTE:  a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen, het verschaffen van quitclaims  en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of  kwaliteitsnormen;  b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten,  merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden, op alle door  Opdrachtgever geleverde materialen of verplicht tot de opdracht behorende te gebruiken  werken;  c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke  beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.  
2.16 Op verzoek van de Opdrachtgever regelt en betaalt CHLOE CHANTE de  gebruiksrechten van de muziek en het geluid (en andere rechten van derden) tegen een  meerprijs conform artikel 9 van deze voorwaarden.  
2.17 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen  reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst,  wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van  ondergeschikte rol is of als Opdrachtgever heeft ingestemd met deze afwijkingen. 

Artikel 3: Opschorting, ontbinding en annulering 
3.1 CHLOE CHANTE heeft het recht de opdracht op te schorten totdat volledige betaling van  de verzonden facturen is ontvangen.  
3.2 CHLOE CHANTE is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien er omstandigheden  zijn waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of zich omstandigheden  voordoen die van dien aard zijn dat (ongewijzigde) instandhouding van de overeenkomst in  redelijkheid niet van CHLOE CHANTE kan worden gevergd.  
3.3 Na ontbinding, opschorting of annulering zijn alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
3.4 Indien de Opdrachtgever de opdracht of overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert  zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door CHLOE CHANTE, of wanneer  CHLOE CHANTE de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden  aan CHLOE CHANTE naast het honorarium van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en  de gemaakte kosten, een schadevergoeding (waaronder winstderving en/of het resterende  deel van het honorarium) te betalen. Deze vergoedingen zijn direct opeisbaar op het moment  van beëindiging, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. 
3.5 Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van CHLOE CHANTE  redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit  verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.  
3.6 Indien de Opdrachtgever de opdracht of overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert  zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door CHLOE CHANTE, of wanneer  CHLOE CHANTE de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de  nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden  aan CHLOE CHANTE naast het honorarium en de gemaakte kosten, met betrekking tot de tot  dan verrichte werkzaamheden en gebruik van materialen, een schadevergoeding  verschuldigd, alles onverminderd het recht van CHLOE CHANTE op vergoeding wegens  winstderving. Deze vergoedingen zijn direct opeisbaar op het moment van beëindiging,  zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Gedragingen van de Opdrachtgever  op grond waarvan van CHLOE CHANTE redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de  opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare  tekortkoming.  
3.7 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend  uit de door CHLOE CHANTE op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane  verbintenissen met derden, alsmede tenminste de helft van het resterende deel van het  honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou  zijn.  
3.8 CHLOE CHANTE is nimmer schadeplichtig jegens Opdrachtgever als gevolg van een  opschorting of ontbinding op grond van dit artikel. 

Artikel 4: Medewerking van de Opdrachtgever 
4.1 Volledige en tijdige medewerking door de Opdrachtgever aan de uitvoering van de  opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde  uitvoeringstermijn. De Opdrachtgever verstrekt aan CHLOE CHANTE binnen de verzochte  termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, referentiemateriaal, huisstijl-elementen,  foto’s en andere zaken.  
4.2 Indien is overeengekomen dat de Opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur,  materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het  uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.
4.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten of  fiattering door de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden  verstrekt, heeft CHLOE CHANTE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten  en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen. 
4.4 Indien de Opdrachtgever CHLOE CHANTE niet in de gelegenheid stelt de opdracht uit te  voeren, is CHLOE CHANTE gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Alsdan is de  Opdrachtgever vergoeding van de geleden schade verschuldigd, die ten minste bestaat uit  het bedrag dat CHLOE CHANTE zou hebben verkregen indien zij in staat zou zijn gesteld  deugdelijk na te komen. 

Artikel 5: Prijs en betaling 
5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting, andere heffingen van  overheidswege, licentievergoedingen of productiekosten van derden, transportkosten,  administratiekosten, verzendkosten, reisuren, reiskosten en verblijfkosten, tenzij schriftelijk  anders is afgesproken. 
5.2 Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de  factuur vermelde betalingscondities. Bij het ontbreken van condities zal de Opdrachtgever  binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de  oudste uitstaande factuur.
5.3 Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn  betaald, is de Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente  verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Indien de Opdrachtgever na een herinnering in  verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor  rekening van de Opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal  verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150 exclusief btw. Indien CHLOE CHANTE  evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vordering hogere kosten heeft moeten maken  welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door  de Opdrachtgever in aanmerking. 
5.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de  Opdrachtgever zijn de vorderingen van CHLOE CHANTE op de Opdrachtgever onmiddellijk  opeisbaar. 
5.5 De Opdrachtgever ziet af van ieder recht op verrekening of opschorting. 
5.6 CHLOE CHANTE is te allen tijde gerechtigd van de Opdrachtgever zekerheidsstelling te  verlangen ten behoeve van tijdige en volledige betaling. 
5.7 De Opdrachtgever wordt pas eigenaar van het werk als volledige betaling van alle  verzonden facturen is ontvangen. Let wel: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en  andere rechten van intellectuele eigendom bij de Opdrachtgever komen te liggen.
5.8 CHLOE CHANTE kan aan de Opdrachtgever kortingen aanbieden. Aan de kortingen zijn  altijd voorwaarden verbonden. Zijn geen voorwaarden vermeld in de offerte dan gelden de  volgende voorwaarden: a. Kortingen op uurtarieven gelden niet voor meerwerk of wijziging van de opdracht; b. Kortingen vervallen bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht; c. Kortingen vervallen bij een rechten buy-out; d. Kortingen vervallen als Opdrachtgever een of meerdere afspraken niet of niet volledig  nakomt; e. Kortingen vervallen altijd als Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet of niet volledig  nakomt. 

Artikel 6: Intellectueel Eigendom 
6.1 Het intellectueel eigendomsrecht op adviezen, afbeeldingen, foto’s, voorstellen, muziek,  geluid, technieken, programmatuur, broncodes, stockmateriaal, methodes, storyboards,  schilderingen, tekeningen, treatments, ontwerpen, teksten of het resultaat van de opdracht of  onderdelen daarvan (werken), komt toe aan en blijft bij CHLOE CHANTE of diens  licentiegevers. Het is de Opdrachtgever niet, zonder schriftelijke toestemming van CHLOE  CHANTE, toegestaan deze al dan niet in gewijzigde vorm: a. te verveelvoudigen of in te zetten voor andere projecten,  b. te (laten) bewerken,  c. te (laten) wijzigen en/of te vertalen,  d. geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze gebruiken anders dan is overeengekomen.
6.2 CHLOE CHANTE mag te allen tijde haar naam vermelden bij de publicatie, het ontwerp of  het werk. Tevens is CHLOE CHANTE gerechtigd in voorkomend geval de namen te  vermelden van andere makers. De Opdrachtgever zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders  overeengekomen het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk voorzien van het  symbool © met de naam van CHLOE CHANTE en het jaar van de eerste openbaarmaking. 
6.3 Wanneer de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig  is nagekomen, verkrijgt hij daarmee het recht tot integrale openbaarmaking en  verveelvoudiging van het werk voor het verspreidingsgebied conform de overeengekomen  bestemming (gebruik) en verspreidingsduur als bij de opdracht is overeengekomen of in de  offerte of factuur is vermeld. 
6.4 Het gebruik door de Opdrachtgever is beperkt tot het doel, de territoria, de drager, de  periode, de frequentie en de media als tussen partijen is overeengekomen. Zijn partijen over  het gebruik niets overeengekomen, dan wordt het recht tot gebruik geacht eenmalig te zijn,  beperkt tot gebruik voor een maximale duur van zes maanden in Nederland en tot het  medium waarin het gebruik de eerste maal heeft plaatsgevonden. In geval van ander gebruik,  verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het werk of onderdelen daarvan, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met  betrekking tot dit gebruik en een vergoeding te worden gesloten. 
6.5 Indien de in het vorige lid genoemde toestemming niet is gegeven, zal de Opdrachtgever  in ieder geval aan CHLOE CHANTE de volgende schadevergoedingen, uitgedrukt in  percentages van het totale bedrag van de opdracht, verschuldigd zijn bij:
a. gebruik binnen Europa (buiten Nederland): 100% per land; 
b. gebruik buiten Europa :  200% per land; 
c. gebruik in een ander medium : 200% per medium; 
d. gebruik voor een langere periode : 200% per jaar, met een minimum van één  jaar, per jaar. 
De schadevergoedingen sub a t/m d kunnen cumulatief worden doorberekend en zijn direct  opeisbaar vanaf het moment van elk ongeautoriseerd gebruik zonder dat een  ingebrekestelling noodzakelijk is. De schadevergoedingen laten onverlet het recht van  CHLOE CHANTE om alle rechtsmaatregelen jegens de Opdrachtgever te treffen die de  (auteurs)wet haar biedt, beslagleggingen en gerechtelijke verboden daaronder begrepen.
6.6 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het door CHLOE CHANTE geleverde  eindproduct of onderdelen daarvan aan derden in eigendom over te dragen, te verpanden, in  bruikleen te geven, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, dan wel het  eindproduct te bezwaren met aanspraken of recht van derden, tenzij sprake is van een  volledige rechten buy-out, dan wel na voorafgaande schriftelijke toestemming door CHLOE  CHANTE én de Opdrachtgever aan alle (financiële) verplichtingen jegens CHLOE CHANTE  zijn voldaan. 
6.7 Tenzij anders afgesproken mag CHLOE CHANTE het resultaat van de opdracht  gebruiken ter promotie van haar bedrijf en werk op haar website of anderszins. 

Artikel 7: Klachten, garantie en acceptatietest 
7.1 Klachten dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14  dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of levering schriftelijk te worden  gemeld aan CHLOE CHANTE. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving  van de tekortkoming te bevatten, zodat CHLOE CHANTE in staat is adequaat te reageren.
7.2 Indien een klacht gegrond is, zal CHLOE CHANTE de werkzaamheden alsnog verrichten  zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is  geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
7.3 Overschrijding van een leveringstermijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding,  tenzij er sprake is van grove toerekenbare tekortkoming in de nakoming door CHLOE  CHANTE. In dit geval dient er sprake te zijn van overschrijding van een fatale termijn, die  uitdrukkelijk als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Alsdan kan door de Opdrachtgever  slechts aanspraak worden gemaakt op vergoeding van, de opdracht betreffende, gemaakte  kosten. Een vergoeding bestaande uit wettelijke rente en/of vertragingsrente, dan wel een  vergoeding wegens winstderving is uitdrukkelijk uitgesloten. 
7.4 Indien partijen inzake de levering een acceptatietest zijn overeengekomen geldt als  datum en tijdstip van levering het einde van de dag/periode van de acceptatietest. Dan geldt  dat acceptatie door de Opdrachtgever niet mag worden onthouden op andere gronden dan  gronden die rechtstreeks verband houden met hetgeen partijen ten aanzien van de  acceptatietest zijn overeengekomen. Gedurende de periode van de acceptatietest en  daarvoor is het de Opdrachtgever niet toegestaan het geleverde te gebruiken anders dan  voor de test. 
7.5. Mochten er gebreken aan het licht komen bij de acceptatietest dan zal de leveringsdatum  worden verlengd met de periode die nodig is de gebreken te verhelpen. 
7.6. Alle mogelijke garantieafspraken vervallen, indien de Opdrachtgever: - zelf wijzigingen heeft aangebracht; - het geleverde heeft gebruikt anders dan het doel waarvoor het was bestemd - of de handleidingen en aanwijzingen niet heeft opgevolgd. 
7.7 Na oplevering van een project kan CHLOE CHANTE support bieden aan de  Opdrachtgever voor een bepaalde periode. In deze periode is CHLOE CHANTE bereikbaar  tijdens kantooruren voor de in de offerte opgegeven aantal uren. 

Artikel 8 Portretrechten 
8.1 De Opdrachtgever/geportretteerde geeft door het aanvaarden van deze algemene  voorwaarden toestemming aan CHLOE CHANTE om zijn/haar foto’s en videobeelden te  mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet  uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen,  filmwerken en documentaires, in drukwerk en beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.  Het werk met het portret mag bewerkt worden en voorzien worden van ondertiteling of  muziek. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de  overeenkomst bij CHLOE CHANTE schriftelijk bekend gemaakt te worden. Afwijkende  afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 
8.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat geportretteerden, die door of namens  Opdrachtgever in het werk worden gebruikt een quitclaim zullen ondertekenen zodanig dat er  toestemming aan CHLOE CHANTE om zijn/haar foto’s en videobeelden te mogen gebruiken  voor promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en  weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, filmwerken en  documentaires, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Het werk mag  bewerkt worden en voorzien worden van onder meer ondertiteling of muziek. Bezwaar tegen  openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij CHLOE CHANTE  schriftelijk bekend gemaakt te worden. 

Artikel 9: Muziek en collectief Beheer 
9.1 Voor de muziek en (muziek)teksten, welke in een door CHLOE CHANTE te leveren  (multimedia)product wordt gebruikt, moet door de Opdrachtgever een bedrag voor de rechten  afgedragen worden aan auteursrechtenorganisaties zoals Buma, SENA, NORMA, Lira,  Stichting SYNC of een vergelijkbare organisatie. De Opdrachtgever is te allen tijde  verantwoordelijk voor de aanmelding, registratie en betaling van deze rechten, tenzij anders  overeengekomen. 
9.2 De rechten verschuldigd aan deze organisaties zijn te beschouwen als additionele kosten,  als ze niet in de offerte zijn meegenomen. Deze kosten vallen onder de verantwoording van  Opdrachtgever.  
9.3 Deze kosten, bepaald door de auteursrechtenorganisatie, moeten door de Opdrachtgever  direct of indirect aan deze organisatie(s) worden betaald, tenzij anders overeengekomen.
9.4 Op verzoek van de Opdrachtgever regelt en betaalt CHLOE CHANTE de gebruiksrechten  van de muziek en het geluid (en andere rechten van derden) tegen een meerprijs. In de  meerprijs kan tevens worden begrepen de tijd die het kost om de rechten te regelen en de  kosten voor het opmaken van benodigde licentieovereenkomsten. Voor het regelen en  gebruik van de rechten ontvangt en betaalt de Opdrachtgever (eventueel periodiek)  additionele factu(u)r)en). De Opdrachtgever verplicht zich te houden aan de in de licenties  overeengekomen voorwaarden en restricties qua territorium, periode en media. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid van CHLOE CHANTE 
10.1 Verzending of bezorging van het eindproduct, aan wie of waar ook, geschiedt voor  rekening en risico van de Opdrachtgever. 
10.2 CHLOE CHANTE is slechts aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever lijdt als  rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen  of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen  waarvan CHLOE CHANTE zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van CHLOE CHANTE voor enige andere vorm van schade is  uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan  ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.  CHLOE CHANTE in voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade  wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als  gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een  gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de Opdrachtgever of schade wegens  door CHLOE CHANTE gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt. 
10.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de  Opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de  schade schriftelijk bij CHLOE CHANTE heeft gemeld.  
10.5 Indien CHLOE CHANTE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de  aansprakelijkheid van CHLOE CHANTE beperkt tot maximaal de helft van de factuurwaarde  van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid  betrekking heeft met een maximum van € 10.000,-. Elke aansprakelijkheid verdergaand dan  die door CHLOE CHANTE afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt gedekt, wordt in  ieder geval uitdrukkelijk uitgesloten. 
10.6 CHLOE CHANTE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat  CHLOE CHANTE is uit gegaan van door de Opdrachtgever of namens Opdrachtgever door  CHLOE CHANTE ingeschakelde derde verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij  deze onjuistheid of onvolledigheid voor CHLOE CHANTE kenbaar behoorde te zijn. 
10.7 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de  opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 

Artikel 11: Overmacht 
Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan partijen niet worden  toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te  wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer  geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 12: Vrijwaring 
12.1 CHLOE CHANTE vrijwaart de Opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens  vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom. Ten aanzien van  muziekauteursrechten en andere rechten van derden vrijwaart CHLOE CHANTE de  Opdrachtgever slechts voor het vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in  de productie, zoals schriftelijk overeengekomen met de Opdrachtgever. Opdrachtgever is  verantwoordelijk voor het verwerven van de muziekrechten en andere rechten van derden,  tenzij anders overeengekomen. 
12.2 De Opdrachtgever vrijwaart CHLOE CHANTE voor aanspraken van derden  voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken  van derden in gevallen, waarin de Opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de  productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen,  objecten, teksten et cetera, waarvan CHLOE CHANTE het schade veroorzakend of inbreuk  makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen. 
12.3 De Opdrachtgever en de door hem ingeschakelde derden garanderen dat de  aangeleverde materialen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van  derden en dat het aangeleverde materiaal of informatie ook niet anderszins onrechtmatig  jegens derden is.  
12.4 Opdrachtgever neemt adequate maatregelen tegen inbreuk op IE rechten door derden.  Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van deze maatregelen, dan is  CHLOE CHANTE, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten  en schade aan de zijde van CHLOE CHANTE en derden die daardoor ontstaan, komen  integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

Artikel 13: Geheimhouding 
Partijen verplichten zich om tijdens de looptijd van deze overeenkomst maar ook daarna,  vertrouwelijk met elkaars informatie om te gaan, zowel over elkaars ondernemingen en  gelieerde ondernemingen, de activiteiten en relaties en klanten van elkaar. Partijen zijn  gehouden deze gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden te openbaren. 

Artikel 14: Relatiebeding
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van CHLOE  CHANTE tijdens de duur van deze overeenkomst, tot 1 jaar na beëindiging van deze  overeenkomst medewerkers of onderaannemers van CHLOE CHANTE in dienst te nemen of  direct of indirect voor zich te laten werken.  

Artikel 15: Boete 
Indien de Opdrachtgever het gestelde in artikel 13 en 14 overtreedt is hij een onmiddellijk  opeisbare boete aan de CHLOE CHANTE verschuldigd van € 50.000 per overtreding en € 1.000 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van CHLOE  CHANTE om volledige schadevergoeding (alsmede verlies van inkomsten) van  opdrachtnemer te vorderen. 

Artikel 16: Publiciteit en awards 
16.1 De Opdrachtgever zal, in geval van openbaarmaking en/of gebruikmaking van de  geleverde werken en publiciteit daaromtrent, de naam van CHLOE CHANTE vermelden als  maker en rechthebbende. 
16.2 Het is partijen toegestaan om het gemaakte (geanonimiseerd) werk in te sturen voor  beoordeling van prijzen en festivals. De kosten van deelname worden gedragen/komen door  de partij die het werk instuurt. De eventueel gewonnen prijzengelden komen ten goede aan  CHLOE CHANTE (eventueel minus de kosten van de deelname).  

Artikel 17: Privacy Policy 
CHLOE CHANTE’s privacy beleid is van overeenkomstige toepassing. De privacy policy kunt  u vinden op de website: [website] of wordt u op verzoek kosteloos toegestuurd.  

Artikel 18: Geschillen 
18.1 De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.  Niettemin heeft CHLOE CHANTE het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet  bevoegde rechter. 
18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben  ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 19: Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen CHLOE CHANTE en de Opdrachtgever is Nederlands recht  van toepassing. 

Artikel 20: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 
20.1 Deze voorwaarden zijn tevens op te vragen via de website van CHLOE CHANTE of via  hello@popinportraits.com 
20.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten  tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. 
20.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of  vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden  volledig van toepassing. CHLOE CHANTE en Opdrachtgever zullen in overleg treden  teneinde bepalingen ter vervanging vast te stellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de  strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 
20.4 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht CHLOE CHANTE voor eigen rekening en  risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden  doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene  voorwaarden van en/of aparte afspraken met deze derden met betrekking tot de garantie en  aansprakelijkheid ook jegens de Opdrachtgever. 

Amsterdam, 2021, Edwin’s Law